Voorlezer boek
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Ars Scribendi Uitgeverij B.V.

Opgemaakt augustus 2017 te Etten-Leur

1. Begripsomschrijvingen

De uitgever: Ars Scribendi Uitgeverij B.V.
Gevestigd aan de  Leerlooierstraat 6, 4871-EN te Etten-Leur, BTW NR.: 8003.99.390.B.01, KvK NR.: 30086213,
tel. (+31) (0)76-2050100, www.arsscribendi.nl.

 

De afnemer: de (rechts)persoon die een bestelling heeft geplaatst.

 

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen die tot stand komen tussen de afnemer en uitgever. Het accepteren van een aanbieding – dan wel het doen van een bestelling – houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. De overeenkomst bevat voor de dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30086213. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Rechtsgeldigheid

Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door personen van 18 (achttien) jaar of ouder.

 

4. Totstandkoming 

De overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever komt tot stand op het moment dat de afnemer een schriftelijke bevestiging (waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging) van zijn bestelling(en) heeft ontvangen.

 

5. Prijzen

De op de internetlocatie vermelde prijzen zijn in Euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Levering van de bestelde producten geschiedt tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de internetlocatie vermelde prijzen (typefouten voorbehouden). Prijzen die door de uitgever of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetlocatie zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden de uitgever niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld. De uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie – dan wel schriftelijk – kenbaar worden gemaakt.

Betaling moet geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

 

6. Levering

Bestelde producten worden bezorgd aan het daartoe door de afnemer opgegeven afleveradres. De producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering. De uitgever streeft ernaar de bestelde goederen af te leveren binnen drie werkdagen na betaling. De hiervoor genoemde termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn, en geldt uitsluitend voor leveringen in Nederland en België. De uitgever is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post- en pakketbezorgers.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer volledig aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan – uit deze of andere leveranties – voortvloeiend uit de overeenkomsten. Indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of de uitgever aan heeft te nemen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen kunnen de producten terstond worden teruggevorderd. De aan de terugname verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht.

Indien nodig is de afnemer plichtig alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelingen, die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht. Weigert de afnemer mee te werken, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de uitgever te betalen.

 

8. Informatieplicht

De uitgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor de afnemer, en draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden – voor of bij het sluiten van de overeenkomst – (al dan niet elektronisch) voor inzage ter beschikking worden gesteld. De afnemer zelf is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan of printer van deze algemene voorwaarden, voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopieën.  Onverminderd eventuele voor de uitgever bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te bewaren, is de uitgever niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor de afnemer toegankelijk te houden.

De uitgever stelt middels de internetlocatie onder meer de volgende informatie beschikbaar:

 1. naam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;
 2. btw-identificatienummer;
 3. de belangrijkste kenmerken van de artikelen;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
 5. de wijze van betaling;
 6. het adres waar afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de internetlocatie van de uitgever anders wordt aangegeven.

 

9. Aansprakelijkheid schade

De uitgever betracht de grootste zorgvuldigheid bij het verwerken en verzenden van bestelde producten. De afnemer dient de geleverde producten onmiddellijk na in ontvangst name te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dienen uiterlijk binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk en gemotiveerd aan de uitgever te worden gemeld.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden zal de uitgever de bestelling retour nemen, mits de afnemer de producten binnen de – door de uitgever bepaalde – schriftelijk overlegde termijn retourneert. Indien er geen schriftelijke termijn door de uitgever wordt overlegd, zal automatisch een termijn van twee (2) weken na ontvangsten gelden. Voor adresgegevens wordt verwezen naar de factuur. Door de uitgever worden de retour gezonden producten omgeruild en aan de afnemer teruggezonden.

De uitgever is gevrijwaard van directe aansprakelijkheid voor alle bestellingen welke met tussenkomst van een derde partij zijn geleverd.

 

10. Overmacht

De uitgever heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (al dan niet elektronisch) aan de afnemer mee te delen en zonder dat de uitgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de uitgever kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product (tijdelijk) niet meer bij de uitgever voorradig is.

 

11. Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van de uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (inclusief btw). Aansprakelijkheid van de uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door de uitgever geleverde producten te respecteren. De uitgever garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms-)recht van derden.

 

13. Klachten

De uitgever doet haar uiterste best om bestellingen op een snelle en correcte wijze te bezorgen. Desondanks kan er toch iets mis gaan met de bezorging. Klachten of opmerkingen worden in overleg met de afnemer behandeld. De afnemer kan daartoe schriftelijk contact opnemen met de uitgeverij per post (Leerlooierstraat 6, 4871 EN Etten-Leur), per e-mail (info@arsscribendi.nl) of per telefoon op het nummer (+31) (0)76-2050100

 

14. Overig

Afwijkende bedingen, wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de uitgever deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en zijn ondertekend door iemand die namens de uitgever vertegenwoordigingsbevoegd is en gelden slechts voor de specifieke offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de uitgever vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen blijven te allen tijde volledig van kracht.

 

15. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.

 

18. Toegang tot het Dc Online Portaal

De toegang tot en het gebruik van het Dc Online portaal is per abonnement beperkt tot één (brin)locatie. (6 cijferig)

 

17. Opzeggen abonnementen Documentatiecentrum

De reeksen binnen Documentatiecentrum betreffen abonnementen voor een schooljaar en worden automatisch verlengd. Indien u abonnementen wenst te beëindigen kunt u dit vóór 1 augustus kenbaar maken via e-mail adres info@documentatiecentrum.nl

Graag ontvangen wij in de mail de onderstaande gegevens:

 

 • Naam van de school/bibliotheek
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • Welk abonnement moet beëindigd worden?
  • Kijkdoos
  • Mini Informatie Compleet (groep 4-5)
  • Junior Informatie (groep 5-6)
  • Junior Informatie Plus
  • Informatie (groep 7-8)
  • Informatie Plus

 

Bij het opzeggen van een abonnement binnen Documentatiecentrum vervalt de licentie tot de overeenkomstige reeks binnen het Dc Online Portaal.